June 18, 2019

Bästa tipsen för en lyckad intervju

En intervju är en typ av konversation där syftet är att införskaffa information om ett särskilt ämne. Den ena parten har för avsikt att införskaffa information av den andra parten, och genom intervjun kan de två parterna mötas för att diskutera. Syftet med informationsinhämtningen är olika beroende på vilken typ av intervju det är frågan om. I en anställningsintervju är syftet att få information om personens lämplighet för jobbet, medan syftet med en forskningsintervju är att införskaffa information om ett specifikt forskningsämne. Hur du förbereder dig beror på vilken typ av intervju det är frågan om och vilken förhandsinformation du fått. 

Ofta sker intervjuer som ett fysiskt möte mellan intervjuaren och intervjuobjektet. Vid vissa tillfällen och för vissa syften kan det räcka med en telefonintervju eller en skriftlig intervju, en så kallad enkät, för att införskaffa den information som behövs. Vanligen kommer enkäter och telefonintervjuer tämligen överraskande, exempelvis om intervjun sker i undersökningssyfte. Då händer det att du får en enkät i posten eller ett oväntat telefonsamtal där du blir ombedd att svara på frågor om ett ämne som intervjuaren vill undersöka. För dylika intervjuer kan det vara svårt att förbereda sig, och fokus i denna artikel ligger därför på förberedelser inför fysiska möten. 

Olika typer av intervjuer 

Det finns grovt taget två olika kategorier av intervjuer. Det rör sig om de individuella intervjuerna och olika typer av intervjuer som sker med flera personer samtidigt. Den ovannämnda telefonintervjun är en vanlig form av individuell intervju, där syftet är att intervjua en person i taget. Likaså har skriftliga intervjuer, enkäter, ofta en målperson som förväntas svara på frågorna. Intervjuer som sker mellan två personer är vanliga vid anställningar, där arbetsgivaren intervjuar den tänkbara arbetstagaren, och vid olika typer av radiointervjuer där det väljs ut en särskild person att intervjua i studion. Också ifråga om olika forskningsintervjuer, sker intervjun ofta mellan två personer. 

Vissa intervjuer lämpar sig bättre att göras med flera intervjupersoner samtidigt. Då är det vanligt att bjuda in intervjupersonerna och diskutera ämnet med dem alla samtidigt. Detta är vanligt i exempelvis politiska debatter, som sker i panelform, där intervjupersonerna sitter tillsammans och svarar på frågor från intervjuledaren. Så kallade gruppintervjuer syftar till att låta intervjupersonerna interagera med varandra och diskutera olika ämnen tillsammans för att komma fram till slutsatser. Intervjuer varierar också i grad av formalitet. Vissa intervjuer, liksom anställningsintervjuer, är väldigt formella till sin karaktär, medan andra mest liknar avslappnade konversationer där pressen att imponera inte är lika hög. 

Allmänna tips 

Nedanstående tips gäller särskilt för sådana intervjuer du kan förbereda dig inför, vilket ofta är fysiska möten. En viktig sak vid fysiska möten är att satsa lite extra på det intryck du vill ge intervjuaren. Detta görs bäst genom att ha lite förhandsinformation om vad intervjuaren representerar; om det är ett företag du vill bli anställd hos, ett forskningsprojekt eller kanske något mer offentligt, liksom en radio- eller TV-intervju. Sträva efter att ha tillräckligt med bakgrundsinformation för att kunna ställa imponerande frågor om intervjuarens verksamhet. Att ge ifrån sig ett oförberett intryck brukar sällan vara en bra början i mer formella intervjuer. 

Det är särskilt viktigt att tänka på det intryck du vill ge intervjuaren. Exempel på saker som bidrar till att skapa ett första intryck av en person är klädsel och kroppsspråk. Klädseln bör vara formell och kroppsspråket bör inge ett intryck av självförtroende och självsäkerhet hos personen. Likväl är det fördelaktigt att försäkra sig om att du har allt det nödvändiga med dig till intervjun. Om intervjuaren i förväg gett information om vad du ska ha med dig bör du försäkra dig om att du följer de instruktioner som angivits. Att inte förbereda sig enligt givna instruktioner riskerar att ge intervjuaren en mindre positiv bild av personen. 

Jobbintervjuer 

Jobbintervjuer är av strikt formell karaktär, då syftet är att ge en så bra bild av sig själv som möjligt till arbetsgivaren. I jobbintervjuer är det extra viktigt att förbereda sig genom att ta reda på information om det företag du ska intervjuas av, så du inte riskerar att ge ett ointresserat intryck till arbetsgivaren. Klädselmässigt rekommenderas en mörk kostym och en neutral slips för män, och för kvinnor en mörk dräkt. Kläderna bör vara i fint skick och strukna. Formell klädsel är en stor del av det första intrycket arbetsgivaren får av intervjuobjektet vid intervjutillfället, så det är synnerligen gagneligt att lägga extra vikt vid denna detalj. 

En annan stor sak är den icke-verbala kommunikationen. Även det som inte sägs i ord säger mycket om en person. Några tips här är att tänka på att tala i god ton; artigt och väl genomtänkt. Det är även fördelaktigt att planera i förväg hur du ska ta upp eventuella funderingar du har kring anställningen. Frågorna bör inte vara sådana vars svar hittas enkelt på arbetsgivarens hemsida, utan snarare vara mer riktade mot själva anställningen. Frågor som kan vara intressanta att få svar på handlar om hur arbetet bedöms, vilka möjligheter det finns för avancemang inom företaget och liknande anställningsspecifika frågor. 

Offentliga intervjuer 

Vid offentliga intervjuer, exempel radio- eller TV-intervjuer, är det vanligt att bli lite extra nervös. Ett bra tips för förberedelse här är att anlända i tid till intervjun för att hinna bli bekant med platsen för att på detta sätt minska nervositeten under intervjun. Om den stora publiken blir ett extra stressmoment, kan det vara hjälpsamt att tänka på intervjun som en individuell intervju mellan intervjuaren och en själv, och därmed bortse från att det finns fler åhörare. Liksom med anställningsintervjuer, är det också här fördelaktigt att förbereda sitt meddelande i intervjun så gott det går, då tiden ofta är begränsad. 

Forskningsintervjuer 

Vid forskningsintervjuer brukar forskaren själv försäkra sig om att intervjuobjektet ska vara väl förberedd inför intervjun. Forskaren kanske föreslår en träff hemma hos intervjuobjektet och om detta känns bra är det helt acceptabelt att tacka ja till att ha träffen hemma. Du får ofta också ganska detaljerad information om vad forskningen handlar om och hur intervjun kommer att gå till, så det bästa sättet att förbereda sig här är att fråga om något förblir oklart. Forskningsintervjuer är sällan av väldigt formell karaktär och medför inte samma press om att imponera som många av de mer formella intervjuerna tenderar att göra. 

SHARE:
Teknologi 0 Replies to “Bästa tipsen för en lyckad intervju”